21 Ιουλ 2015

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΗΣΩΝ ΓΙΑ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ

Με την έναρξη της θερινής και τουριστικής περιόδου και με στόχο την προστασία και διασφάλιση της υγείας και ασφάλειας των χρηστών κολυμβητικών δεξαμενών, η Δ/νση Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων εξέδωσε οδηγίες σχετικά με την υποχρέωση αυστηρής τήρησης των όρων και προϋποθέσεων της κείμενης Νομοθεσίας, που διέπουν τη λειτουργία αυτών των εγκαταστάσεων.
Για τη λειτουργία κολυμβητικής δεξαμενής απαιτείται άδεια, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις.
Με μέριμνα του Υπεύθυνου, πριν τη λειτουργία της κολυμβητικής δεξαμενής θα πρέπει πρωτίστως να έχουν πραγματοποιηθεί όλοι οι απαιτούμενοι τεχνικοί έλεγχοι ασφάλειας και αρτιότητας της υποδομής και των εγκαταστάσεων καθώς και της ασφαλούς και αποδοτικής λειτουργίας του υδραυλικού και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αυτής, σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες ειδικούς κανονισμούς, τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής.

Κατά την περίοδο λειτουργίας της κολυμβητικής δεξαμενής επιβάλλεται ο κατά τα ανωτέρω έλεγχος συστηματικά και επιπλέον η λήψη κάθε αναγκαίου διορθωτικού μέτρου, προκειμένου να αποφεύγονται δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία και ασφάλεια των λουομένων.
Κατωτέρω παρατίθενται κατευθύνσεις επί των βασικών αξόνων της κείμενης Νομοθεσίας, για την καθιέρωση συστήματος ελέγχων με ευθύνη του Υπεύθυνου λειτουργίας της κολυμβητικής δεξαμενής. Ειδικότερα τα σημεία ελέγχου πρέπει να περιλαμβάνουν:
-      Τον υδραυλικό και ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό (κύριο και εφεδρικό).
-      Τις επιφάνειες περιμετρικών τοιχωμάτων και πυθμένα δεξαμενής βαθμίδων/κλιμάκων, περιφερειακών διαδρόμων, εξωστών θεατών, θέσεων κατάδυσης.
-      Το σύστημα εισροής-εκροής/υπερχείλισης ύδατος, εκκένωσης δεξαμενής (στόμια, αύλακες, σχάρες κ.λπ.).
-      Το σύστημα ανακυκλοφορίας, επεξεργασίας και απολύμανσης ύδατος.
-      Τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό υγιεινής (αποδυτήρια, καταιονητήρες, αποχωρητήρια, νιπτήρες, κρήνες, ποδολουτήρες κ.λπ.).
-      Τις εγκαταστάσεις και τα μέσα φωτισμού, αερισμού και θέρμανσης χώρων και ύδατος.
-      Τα μέσα ατομικής προστασίας του προσωπικού απολύμανσης του ύδατος.
-      Την παρακολούθηση της ποιότητας του ύδατος μέσω μετρήσεων των μικροβιολογικών, χημικών και φυσικών χαρακτηριστικών αυτού, με τις προβλεπόμενες μεθόδους και συχνότητα, τα οποία θα πρέπει να πληρούν τα κάτωθι όρια:
º Μικροβιολογικά χαρακτηριστικά: ο αριθμός των αποικιών μικροβίων δεν θα υπερβαίνει τις 200 ανά ml ύδατος, ο πιθανότατος αριθμός κολοβακτηριοειδών δεν θα είναι ανώτερος των 15 ανά 100 ml ύδατος, κανένα κολοβακτηρίδιον E. Coli σε 100 ml ύδατος. Συνιστάται όπως εξετάζεται ένα δείγμα ύδατος εβδομαδιαία.
º Χημικά χαρακτηριστικά: η τιμή του pH πρέπει να διατηρείται μεταξύ 7,2 και 8,2 και η αλκαλικότητα του ύδατος πρέπει να είναι τουλάχιστον 50mg/l, μετρούμενα καθημερινά, το δε υπόλειμμα χλωρίου πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,4mg/l και να μην υπερβαίνει τα 0,7mg/l, μετρούμενο δύο φορές ημερησίως.
º Φυσικά χαρακτηριστικά: το νερό πρέπει να διατηρείται πάντοτε διαυγές σύμφωνα με τη δοκιμή στο αντίστοιχο άρθρο της (γ) σχετικής και εφόσον το νερό εσωτερικών δεξαμενών θερμαίνεται τεχνητώς, η θερμοκρασία αυτού θα διατηρείται μεταξύ 220C και 250C, μετρούμενη καθημερινά.
-      Την τήρηση λεπτομερών στοιχείων λειτουργίας (αποτελέσματα εργαστηριακών αναλύσεων, προστιθέμενες ποσότητες χημικών ουσιών καθαρισμού και απολύμανσης ύδατος, ημερήσιος αριθμός λουομένων, αποτελέσματα μετρήσεων ποιοτικών χαρακτηριστικών ύδατος κ.λπ.)
-      Την καθαριότητα του συνόλου των εγκαταστάσεων και των λειτουργικών τμημάτων της κολυμβητικής δεξαμενής από ορισμένο πρόσωπο.
-      Την ανελλιπή παρουσία και προσήκουσα εκτέλεση των καθηκόντων του προβλεπόμενου προσωπικού εποπτείας, το οποίο θα φέρει ειδική σήμανση και θα διαθέτει πιστοποιητικό υγείας, με τις εξής υποχρεώσεις:
º Την επιβολή των κανόνων ασφαλείας, υγιεινής και καλής συμπεριφοράς στους λουόμενους.
º Την υγειονομική επιθεώρηση των λουομένων και την επιβολή των κανόνων ορθής χρήσης της δεξαμενής.
º Την παροχή πρώτων βοηθειών και τη διάσωση των λουομένων.
-      Την ύπαρξη πινακίδων αναρτημένων σε εμφανή σημεία στις οποίες θα αναγράφονται οι οδηγίες λούσεως, οι κανόνες ορθής χρήσης της δεξαμενής και οι ισχύοντες κανονισμοί ασφαλείας.
-      Την ύπαρξη γραμμής ασφαλείας και σήμανσης για το σημείο βάθους <0 o:p="">
-      Την ύπαρξη σήμανσης βάθους στο βαθύτερο σημείο, στο σημείο των 1,50μ. και στο τέρμα της δεξαμενής.
-      Την λήψη των μέτρων ασφάλειας και τη διατήρηση των προβλεπόμενων μέσων διάσωσης, κλιμακούμενα ανάλογα του μεγέθους των κολυμβητικών δεξαμενών (ράβδοι με άγκιστρο ή βρόγχο, κυκλικά σωσίβια, έδρα, πλοιάριο, κυτίο πρώτων βοηθειών πλήρως εξοπλισμένο, αίθουσα περίθαλψης ατυχηματιών, κατάλογος τηλεφώνων επείγουσας ανάγκης κ.λπ.).
Σε κάθε περίπτωση ο Υπεύθυνος λειτουργίας της κολυμβητικής δεξαμενής υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τους όρους της άδειας λειτουργίας, τους όρους της εγκεκριμένης τεχνικής έκθεσης καθώς και το σύνολο των όρων και προϋποθέσεων της Υ.Δ. Γ1/443/1973 (ΦΕΚ 87/τ.β/24-01-1973) «Περί κολυμβητικών δεξαμενών μετά οδηγιών κατασκευής και λειτουργία αυτών» όπως τροποποιήθηκε με την Γ4/1150/1978 (ΦΕΚ 937/τ.β/1978) και την ΔΥΓ2/80825/2006 (ΦΕΚ 120/τ.β/2006) και ισχύει και σχετικές εγκύκλιοι του Υπουργείου Υγείας.


15 σχόλια:

 1. Ανώνυμος21/7/15 19:31

  ΜΕ ΤΗΝ ΛΕΩΦ. ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΤΙ ΣΤΟ ΔΙΑΟΛΟ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΡΕ ΧΑΤΖΗΠΕΡΕ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ανώνυμος21/7/15 19:38

  ΜΗΝΑ ΣΤΑΜΑΤΑ ΝΑ ΕΝΟΧΛΕΙΣ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΝΕΙΣ ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΓΙΑΤΙ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΕΕΕΕΝ ΕΙΣΑΙ ΕΣΥ

  ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ανώνυμος21/7/15 20:10

  YΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ,ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΝΑ ΓΡΑΦΕΤΕ ΜΑΛ.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ανώνυμος21/7/15 20:23

   ΜΗΝΑ ΣΤΑΜΑΤΑ

   ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΤ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

   ΡΟΥΛΑ Ο ΜΗΝΑ ................................................

   Διαγραφή
 4. Ανώνυμος21/7/15 20:44

  ΚΥΡΙΑ ΝΑΝΝΟΥ ΡΟΥΛΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟ ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΧΕΣΑΙ ΚΙΟΛΑΣ ΩΣ ΠΟΤΕ ΘΑ ΜΑΣ ΚΟΡΟΙΔΕΥΕΤΕ

  Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΝΑ ΚΑΙ ΜΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΑΦΕΡΕ ΝΑ ΕΧΕΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΠΟΙΟΣ ΝΑ ΤΟ ΠΙΣΤΕΨΕΙ

  Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ

  ΧΩΡΙΣ ΠΤΥΧΙΟ Η ΡΟΥΛΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ανώνυμος21/7/15 23:13

   Στην τελευταία συνέντευξη Τσαβαρή στην ταβέρνα του Τσεβά στα Αμπελάκια.
   Χρήστος Θεοχάρης: Κύριε Τσαβαρή στους δήμους ποιός φτιάχνει τους προϋπολογισμούς, ο Δήμαρχος;
   Τσαβαρής: Όχι, η Οικονομική Υπηρεσία.

   Διαγραφή
 5. Ανώνυμος21/7/15 20:49

  ΚΑΛΩΣ ΤΗΝ ΜΠΕ ΜΠΕ ΛΙΛΗ ΤΗΝ ΤΣΟΥΛΑΡΑ
  ΜΥΑΛΟ ΔΕΝ ΒΑΖΕΙΣ
  ΣΟΥ ΕΙΠΑ ΘΑ ΣΕ ΚΑΝΩ ΚΑΙ ΘΑ ΤΡΕΧΕΙΣ
  ΣΤΟ ΞΑΝΑΛΕΩ ΜΕ "ΒΟΥΛΑ" ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ανώνυμος21/7/15 21:19

   ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Η ΚΥΡΙΑ ΡΟΥΛΑ ΝΑΝΝΟΥ ΧΩΡΙΣ ΠΤΥΧΙΟ

   ΡΕ ΜΑΙΜΟΥΔΙΑΡΗΔΕΣ
   ΜΗΝΑΚΟΜΙΧΑΛΑΚΟ
   ΜΙΧΑΛΑΚΟΜΗΝΑΚΟ

   Διαγραφή
 6. Ανώνυμος21/7/15 20:55

  Κ, ΧΑΤΖΗ ΤΑ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΑ ΑΥΤΟΚΟΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΘΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΕΝΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΝΤΟΛΗ

  Η ΡΟΥΛΑ Ο ΧΑΤΖΗ Η ΡΟΥΛΑ Ο ΧΑΤΖΗ
  Η ΟΔΗΓΟΙ
  ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΕΧΤΕ ΓΙΑΤΙ

  ΑΝ ΣΥΜΒΕΙ ΚΑΤΙ ΕΣΕΣ ΘΑ ΠΑΝΕ ΜΕΣΑ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Ανώνυμος22/7/15 02:39

  Υποψηφιότητα «νίκης» καταθέτει ο Δήμος Πειραιά για Πολιτιστική Πρωτεύουσα Ευρώπης
  ……………. Συνεπώς, όπως είπε ο Γιάννης Μώραλης η υποψηφιότητα θα κατατεθεί μόνο από τον Πειραιά και η Σαλαμίνα, όπως και οι όμοροι δήμοι, θα κληθούν να συμμετέχουν επικουρικά για να προβάλουν και οι ίδιοι τις δράσεις τους. Αν και περιμέναμε ότι η Σαλαμίνα ενδεχομένως θα εξέφραζε την αντίθεσή της σε αυτό το σχέδιο, ωστόσο σε επικοινωνία που είχαμε με τη δήμαρχο του νησιού κα Νάννου, μας επιβεβαίωσε ότι το πιο πιθανό είναι να επικρατήσει αυτό το σενάριο, δηλαδή η υποψηφιότητα να κατατεθεί ως «Πειραιάς» και η Σαλαμίνα να συμμετέχει ενεργά.
  koinoniki.gr
  Κύριε ΠΑΡΑΘΕΣΜΙΚΕ, καλά λέει ο σοφός λαός μας ότι ΠΡΩΤΑ ΒΓΑΙΝΕΙ Η ΨΥΧΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΧΟΥΙ. Βρε Αθεόφοβε Θεομπαίχτη εκεί έφτασες; Πούλησες την Σαλαμίνα και την διεκδίκηση της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας στον Μώραλη για 4.000 λίτρα καύσιμα (τα 3.000 λίτρα θα καταναλωθούν από το πήγαινε έλα των αυτοκινήτων στον Πειραιά).
  Τι περίεργο αλισβερίσι ήταν αυτό; Για την σύζυγο μπορεί να μην έχει επιβεβαιωθεί ακόμα αν έχει πτυχίο ή όχι, αλλά εσύ αποδεδειγμένα και επιβεβαιωμένα έχεις διδακτορικό στο λαθρεμπόριο καυσίμων. Πως την πάτησες έτσι;
  Και κάτι ακόμα κύριε ΠΑΡΑΘΕΣΜΙΚΕ. Αυτή την «γλάστρα» που κάνει την Δήμαρχο του νησιού μην την αφήνεις να απαντάει σε δημοσιογράφους, γιατί όλο στην λούμπα πέφτει.
  Αντί να αναγκάζεσαι να αρπάζεις τα μικρόφωνα για να μαζεύεις τα ασυμμάζευτα , κάνε γυναικεία φωνή και απάντα εσύ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ανώνυμος22/7/15 09:07

   Η πολιτιστική πρωτεύουσα μας μάρανε, τρομάρα μας !!!
   Εδώ δεν έχουμε ψωμί να φάμε, ραπανάκια για την όρεξη ... ζητάμε.
   Α. ρε ηλίθιε θεσμικέ.

   Διαγραφή
  2. Ανώνυμος22/7/15 15:59

   Μακάρι να είχατε μοιάσει του Τσάβες έστω και στο μικρό του δαχτυλάκι.
   Ο Τσάβες έφερε την Σαλαμίνα και στα θέματα της ιστορίας-πολιτισμού σε πρώτο πλάνο φθάνοντας να μιλήσει στο Ευρωκοινοβούλιο στις 2/3/2011,. για την πολιτιστική πρωτευουσα αλλά και να τον καλέσει ο προηγούμενος Πρόεδρος της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο για να του εκφράσει την έμπρακτη στηριξή του στιν αγώνα της Σαλαμίνας για την διεκδίκηση της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης για το 2021!!!!
   Αυτόν λοιπόν τον οραματικό και άκρως αναπτυξιακό στόχο όπως και τόσους άλλους λόγω ανικανότητας τούς πετάξατε στα σκουπίδια

   Διαγραφή
 8. Ανώνυμος22/7/15 10:15

  http://koinoniki.gr/2015/07/me-danika-zi-i-salamina-7-000-litra-petreleo-parachori-evgenika-o-giannis-moralis-ena-aporrimmatoforo-dini-o-kaminis/

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Ανώνυμος22/7/15 10:53

  ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Η ΡΟΥΛΑ ΠΤΥΧΙΟ ΟΧΙ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Ανώνυμος22/7/15 11:49

  ΡΕ ΕΛΕΟΣ!!! ΜΗΝ ΑΛΛΗΛΟΚΑΤΗΓΟΡΕΙΣΤΕ!!! ΕΝΩΘΕΙΤΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΣΙ ΜΑΣ!!! Ο ΔΙΧΑΣΜΟΣ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΟΔΗΓΗΣΕ ΠΟΥΘΕΝΑ... ΟΙ ΣΧΟΛΙΑΣΤΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΤΗΝ ΜΙΑ Ή ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΝΤΡΕΠΟΝΤΑΙ.... ΟΛΟΙ ΖΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΠΟ... ΚΙ ΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΤΕ ΩΣ ΦΕΡΕΦΩΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΑ Ή ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΛΛΟ, ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ!!!!!!!!!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψη και τον σχολιασμό σας.

Τα σχόλια απηχούν την προσωπική σας άποψη και όχι την γνώμη του SALAMIS NEWS. Γίνονται δε με δική σας ευθύνη (αστική ή ποινική).

Ανώνυμα σχόλια που θα τύχουν της προσοχής μας και κριθούν υβριστικά, προκλητικά ή συκοφαντικά, διαγράφονται ΑΜΕΣΑ.

Αν παρόλα αυτά, κάποιος κρίνει ότι θίγεται ή προσβάλλεται από κάποιο σχόλιο να μας ενημερώσει με Ε-Μαιλ ώστε να το διαγράψουμε αμέσως μετά.